Cách hạch toán hàng hoá biếu tặng mới nhất

Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Hàng biếu tặng có cần xuất hóa đơn?

Hàng biếu tặng có được khấu trừ thuế đầu vào?

Cách hạch toán hàng hoá biếu tặng mới nhất

Chi phí hàng hóa cho biếu tặng có được tính vào chi phí tính thuế khi xác định thuế tndn?

 

Cách hạch toán hàng hoá biếu tặng mới nhất,

Quy định về hàng hoá dịch vụ biếu tặng ra sao ??

A. Quy định về hàng hoá dịch vụ biếu tặng .

 

QUY ĐỊNH 1 – CÔNG TY PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO, BIẾU, TẶNG NHƯ BÌNH THƯỜNG.

Thông tư quy định: Thông tư 26/2015/TT-BTC

 • Tại khoản 7, Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;

hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

 • Mục 2.4, Khoản 9, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC
 1. a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
Do vậy, kế toán luôn nhớ khi xuất hàng để cho, biếu, tặng khách hàng thì phải lập Hóa đơn GTGT như bình thường.

QUY ĐỊNH 2 – HÀNG HÓA CHO BIẾU TẶNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO.

Thông tư quy định: Thông tư 219/2013/TT-BTC

Cụ thể:Tại khoản 5 điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”Lưu ý:Hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng phải kê khai Thuế GTGT đầu ra bình thường

 

QUY ĐỊNH 3 – GÍA TÍNH THUẾ GTGT CỦA HÀNG HÓA CHO BIẾU TẶNG LÀ GIÁ BÁN CỦA HÀNG HÓA TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN THỊ TRƯỜNG.

Thông tư quy định: Thông tư 219/2013/TT-BTC

Cụ thể:Khoản 3, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTCĐối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

Do vậy, các bạn kế toán nhớ phải kê khai các hóa đơn của hàng hóa mua về để cho biếu tặng trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào;

và kê các hóa đơn của hàng hóa cho biếu tặng trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra nhé.

Lớp học kế toán tại Thanh Hóa Cách hạch toán hàng hoá biếu tặng mới nhất Chi phí hàng hóa cho biếu tặng có được tính vào chi phí tính thuế
Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

QUY ĐỊNH 4 – CHI PHÍ HÀNG HÓA CHO BIẾU TẶNG ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ TÍNH THUẾ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN.

Theo đó, quy định về định mức chi phí hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng như sau:

 1. Hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng:Từ 1.1.2015, hàng hóa cho biếu tặng khách hàng sẽ không bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ nữa, tức là bỏ trần định mức đối với chi phí hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng, nhưng cần phải phù hợp với doanh thu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (trước năm 2015, khoản chi phí này bị khống chế mức 15% tổng chi phí được trừ).
 2. Hàng hóa cho, biếu tặng người lao độngChi phí hàng hóa cho biếu tặng người lao động có tính chất chi phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Khoản chi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định Thuế TNDN. Nếu hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên thì phải thanh toán qua chuyển khoản.

 

QUY ĐỊNH 5 – HÀNG HÓA CHO BIẾU TẶNG SẼ KHÔNG PHẢI GHI NHẬN DOANH THU ĐỂ TÍNH THUẾ TNDN.

Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC:

“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.”

 1. Cách hạch toán hàng hoá, tài sản biếu tặng mới nhất
 2. ĐỐI VỚI DN ĐI CHO BIẾU TẶNG

Bước 1: Mua hàng về để đi cho biếu tặng

Trong trường hợp này, các bạn hạch toán như khi mua hàng bình thường. Các bạn nhớ Thuế GTGT đối với các hàng hóa này được khấu trừ.
Nợ TK 152,153,156,211…
Nợ TK 133
Có TK 111,112,131

Bước 2: Xuất hàng cho biếu tặng

Đối với đối tượng ngoài doanh nghiệp. Các bạn thực hiện như sau:

 • Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 641 (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200)
Nợ TK 6421 (Nếu DN áp dụng theo QĐ 48)
Có TK 152,153,156,211…

 • Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá bán của hàng cho biếu tặng.

Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)

 • Khấu trừ Thuế GTGT đầu vào và đầu ra.

Nợ TK 133
Có TK 333
Đối với cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp:
Chi phí để mua hàng tặng Cán bộ, Công nhân viên được lấy từ Qũy Khen thưởng, Phúc lợi. Do đó:

 • Ghi nhận doanh thu được trả từ Qũy Khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

 • Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 155, 156

 1. ĐỐI VỚI BÊN NHẬN

Các bạn lưu ý: Theo khoản 10 điều 1 TT 26/2015/TT-BTC quy đinhỵ bên nhận hàng cho biếu tặng không phải thanh toán tiền, do đó bên nhận sẽ không có chứng từ thanh toán, nên cũng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn hàng biếu tặng.

2.1 Trường hợp hàng được cho biếu tặng là hàng nội địa:

Các bạn hạch toán như sau:
Nợ TK 156, 242, …
Có TK 711
2.2 Trường hợp hàng được cho biếu tặng là hàng nhập khẩu phi mậu dịch (hàng nhập khẩu không mang tính chất thương mại)
Các bạn hạch toán như sau:

 • Khi nhận hàng hóa, kế toán ghi nhận trị giá lô hàng:
  Nợ TK 152, 156, 211, 642: Nguyên vật liệu, hàng hóa, chi phí
  Có TK 711 : Theo giá tính thuế của Hải quan
 • Nếu có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu:
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNH
 • Nếu có chứng từ nộp thuế nhập khẩu:
  Nợ TK 3333: Thuế XNK
  Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNH
 • Kết chuyển thuế nhập khẩu vào chi phí, nếu đã ghi nhận giá trị hàng cho biếu tặng theo giá thị trường, giá Hải quan
  Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 3333: Thuế XNK

Sau khi hạch toán xong, các bạn nhớ hoàn thiện sổ sách nhé.
Lưu ý: Chứng từ kèm theo đối với trường hợp cho biếu tặng hàng hóa, tài sản này bao gồm:

 • Biên bản giao nhận tài sản, hàng hóa
 • Hóa đơn GTGT
 • Hóa đơn vận chuyển tài sản, hàng hóa (nếu có)
 • Hồ sơ gốc của tài sản, hàng hóa
 • Các giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản (nếu có). Ví dụ: Quyền sở hữu ô tô, xe máy …

Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)

Liên hệ học kế toán thực tế, uy tín, tận tâm chuyên nghiệp nhất tại Thanh Hóa

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa

(Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Lop day ke toan o Thanh Hoa
Noi day ke toan o Thanh Hoa
Noi hoc ke toan o Thanh Hoa

Lớp học kế toán tại Thanh Hóa Cách hạch toán hàng hoá biếu tặng mới nhất Chi phí hàng hóa cho biếu tặng có được tính vào chi phí tính thuế
Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo