Phương pháp hạch toán kế toán thuê hoạt động trong doanh nghiệp

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Một số doanh nghiệp lựa chọn phương thức đi thuê tài chính để giảm thiểu một số rủi ro và mang tính kịp thời, tiết kiệm chi phí mua sắm tài sản cố định. Vậy khi đi thuê tài sản, kế toán sẽ hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết dưới đây nhé!

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Một số doanh nghiệp lựa chọn phương thức đi thuê tài chính để giảm thiểu một số rủi ro và mang tính kịp thời,
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

I. Hạch toán thuê hoạt động với bên cho thuê

1 Ghi nhận thuê tài sản đối với Báo cáo tài chính của bên cho thuê

Theo chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản: có quy định việc ghi nhận thuê tài sản đối với Báo cáo tài chính của bên cho thuê như sau:

* Bên cho thuê phải ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên Bảng cân đối kế toán theo cách phân loại tài sản của doanh nghiệp

 • Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn
 • Chi phí cho thuê hoạt động, bao gồm cả khấu hao tài sản cho thuê, được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi phát sinh
 • Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ khi phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động
 • Khấu hao tài sản cho thuê phải dựa trên một cơ sở nhất quán với chính sách khấu hao của bên cho thuê áp dụng đối với những tài sản tương tự và chi phí khấu hao phải được tính theo quy định của Chuẩn mực kế toán phù hợp

* Bên cho thuê là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại ghi nhận doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động theo từng thời hạn cho thuê.”

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Một số doanh nghiệp lựa chọn phương thức đi thuê tài chính để giảm thiểu một số rủi ro và mang tính
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

2 Trình bày Báo cáo tài chính

 • Theo chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản: có quy định việc Bên thuê cho thuê tài sản phải trình bày các thông tin về thuê hoạt động như sau:
 • Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu trong tương lai của các hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang theo các thời hạn:

+ Từ 1 năm trở xuống

+ Trên 1 năm đến 5 năm

+ Trên 5 năm

 • Tổng số tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là doanh thu trong kỳ

3 Phương pháp hạch toán kế toán thuê hoạt động đối với bên cho thuê

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định phương pháp hạch toán kế toán thuê hoạt động đối với bên cho thuê như sau:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừDoanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến thuê hoạt động:
Nợ TK 627, 242

Có TK 111, 112, 331

Nợ TK 627, 242

Có TK 111, 112, 331

Trường hợp thu tiền cho thuê hoạtđộng theo định kỳ

· Khi phát hành hóa đơn thanh toán tiền

thuê tài sản:

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 511: Doanh thu BH và CCDV

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

· Khi thu được tiền:

Nợ TK 111, 112

Có TK 131: Phải thu của khách hàng

· Khi phát hành hóa đơn thanh toán

tiền thuê tài sản:

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 511: Doanh thu BH và CCDV

· Khi thu được tiền:

Nợ TK 111, 112

Có TK 131: Phải thu của khách hàng

Trường hợp thu trước tiền cho thuê hoạt động nhiều kỳ

· Khi nhận tiền trả trước của khách hàng

về thuê hoạt động cho nhiều kỳ

Nợ TK 111, 112,…Số tiền nhận trước

Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

· Hàng kỳ tính và kết chuyển doanh thu

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511: Doanh thu BH và CCDV

· Khi nhận tiền trả trước của khách

hàng về thuê hoạt động cho nhiều kỳ

Nợ TK 111, 112,…Số tiền nhận trước

Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

· Hàng kỳ tính và kết chuyển doanh thu

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511: Doanh thu BH và CCDV

· Cuối kỳ kế toán tính và phản ánh số

thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 511: Doanh thu BH và CCDV

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Tiền trả lại khách hàng (Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt hoặc thời hạn thuê rút ngắn)

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112: Tổng tiền trả lại

· Hàng kỳ, tình và trích khấu hao

TSCĐ cho thuê hoạt động vào chi phí SXKD

Nợ TK 627: Chi phí SXC

Có TK 214: HM TSCĐ thuê hoạt động

· Đồng thời ghi đơn

Nợ TK 009: Nguồn vốn khấu hao TSCĐ

· Hàng kỳ, phân bổ số chi phí trực

tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động (nếu phân bổ dần) phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động

Nợ TK 627:Chi phí SXC

Có TK 242: Chi phí trả trước

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 111, 112: Tổng tiền trả lại

 

· Hàng kỳ, tình và trích khấu hao

TSCĐ cho thuê hoạt động vào chi phí SXKD

Nợ TK 627: Chi phí SXC

Có TK 214: HM TSCĐ thuê hoạt động

· Đồng thời ghi đơn

Nợ TK 009: Nguồn vốn khấu hao TSCĐ

· Hàng kỳ, phân bổ số chi phí trực

tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động (nếu phân bổ dần) phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động

Nợ TK 627:Chi phí SXC

Có TK 242: Chi phí trả trước

II. Hạch toán thuê hoạt động với bên đi thuê

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Một số doanh nghiệp lựa chọn phương thức đi thuê tài chính để giảm thiểu một số rủi ro và mang tính
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

1 Ghi nhận thuê tài sản đối với Báo cáo tài chính của bên đi thuê

Theo chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản: có quy định việc ghi nhận thuê tài sản đối với Báo cáo tài chính của bên đi thuê như sau:

“Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động (không bao gồm chi phí dịch vụ, bảo hiểm và bảo dưỡng) phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn”.

2 Trình bày Báo cáo tài chính

Theo chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản: có quy định việc Bên thuê tài sản phải trình bày các thông tin về thuê hoạt động sau:

 • Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai cho hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang theo các thời hạn:

+ Từ 1 năm trở xuống

+ Trên 1 năm đến 5 năm

+ Trên 5 năm

 • Căn cứ xác định chi phí thuê tài sản phát sinh thêm

3 Phương pháp hạch toán kế toán thuê hoạt động đối với bên đi thuê

Theo điều 47 thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán thuê hoạt động đối với bên đi thuê như sau:

 • Trường hợp bên đi thuê trả tiền thuê cho nhiều kỳ
 • Khi trả tiền thuê ghi

Nợ TK 242: Chi phí trả trước

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Có TK 111, 112…: Tổng số tiền trả

 • Hàng kỳ phân bổ tiền thuê TSCĐ

Nợ TK 627, 641, 642: Chi phí sản xuất, kinh doanh

Có TK 242: Chi phí trả trước

 • Trường hợp bên đi thuê trả tiền thuê theo định kỳ
 • Hàng kỳ phân bổ tiền thuê TSCĐ

Nợ TK 627, 641, 642: Chi phí sản xuất, kinh doanh

Có TK 242: Chi phí trả trước

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách hạch toán đi thuê tài sản. Chúc các bạn học tập và làm việc tốt!

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Lop hoc ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Noi day ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo