Nguyên tắc và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2023

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo theo dõi sự lưu chuyển của tiền tệ, bao gồm dòng

thu vào và dòng chi ra, vậy nguyên tắc lập báo cáo như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn nhé!

Dao tao ke toan tai thanh hoa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo theo dõi sự lưu chuyển của tiền tệ, bao gồm dong thu vào và dòng
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nguyên tắc cân đối dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền vào

Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
Lãi tiền gửi từ ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm và đầu tư
Đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra

Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô hoặc các công cụ
Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
Chi trả lợi tức
Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế khác

Quy định lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ

phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” .

Các khoản đầu tư ngắn hạn được xem là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển

tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn đáo hạn hoặc thu hồi không quá

ba tháng, có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro

trong việc chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Ví dụ trái phiếu ngân hàng, trái phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc

đáo hạn không quá ba tháng kể từ ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình bày các dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 3 loại hoạt động:

hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo qui định trong chuẩn mực

kế toán số 24 về báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Dao tao ke toan tai thanh hoa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo theo dõi sự lưu chuyển của tiền tệ, bao gồm dong thu vào và dòng
Dao tao ke toan tai thanh hoa

– Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh

thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là là các hoạt động đầu

tư hay hoạt động tài chính

– Luồng tiền từ hoạt động đầu từ là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng,

thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản

tương đương tiền;

– Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay

đổi về quy mô và kết cấu của nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài

chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:

– Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản.

– Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như:

mua, bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; Các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn hạn

khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.

Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được qui đổi ra đồng tiền chính

thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm

phát sinh giao dịch.

Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương

tiền không được trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Ví dụ:

– Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp

vụ cho thuê tài chính.

– Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối

đoái quy đổi ngoại tệ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên báo cáo lưu chuyển tiền

tệ để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng trên bảng cân đối kế toán.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư

cuối kỳ lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp

luật hoặc các ràng buột khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước

– Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các tài khoản “Tiền mặt”,

“Tiền gởi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài

khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả phải được mở chi tiết theo 3 loại hoạt động:

hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

– Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”

phải có chi tiết để theo dõi được 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt

động tài chính làm căn cứ tổng hợp khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Dao tao ke toan tai thanh hoa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo theo dõi sự lưu chuyển của tiền tệ, bao gồm dong thu vào và dòng
Dao tao ke toan tai thanh hoa

Ví dụ, đối với khoản tiền trả ngân hàng về gốc và lãi vay, kế toán phải phản ảnh riêng số tiền trả

lãi vay và số tiền trả gốc vay trên sổ kế toán chi tiết.

– Tại thời điểm lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp phải xác

định được các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn đáo hạn hoặc thu hồi không quá 3 tháng kể từ

ngày mua thỏa mãn định nghĩa được coi là tương đương tiền phù hợp với qui định của chuẩn mực

“Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” để loại trừ ra khỏi các khoản mục liên quan đến hoạt động đầu tư

ngắn hạn. Giá trị các khoản tương đương tiền được cộng (+) vào chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương

đương tiền cuối kỳ” trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Đối với các khoản đầu tư chứng khoán và công cụ nợ không được coi là tương đương tiền,

kế toán phải căn cứ vào mục đích đầu tư để lập bảng kê chi tiết xác định các khoản đầu tư chứng

khoán và công cụ nợ phục vụ cho mục đích thương mại (mua vào để bán) và phục vụ cho mục

đích nắm giữ đầu tư để thu lãi.

Trên đây là nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúc các bạn thành công!

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Lop hoc ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Địa chỉ học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo