Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai?

hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Trong trường hợp nào thì không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân?

Nếu không nộp tờ khai thuế TNCN thì sẽ bị phạt ra sao?

Cùng tìm hiểu với trung tâm kế toán ATC nhé!

hoc ke toan cap toc o thanh hoa Trong trường hợp nào thì không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân?Nếu không nộp tờ khai thuế TNCN thì sẽ

hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến

05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế

quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế

quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát

sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao

dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

trung tâm kế toán ở thanh hóa

hoc ke toan cap toc o thanh hoa Trong trường hợp nào thì không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân?Nếu không nộp tờ khai thuế TNCN thì sẽ

hoc ke toan cap toc o thanh hoa

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai

thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số

thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách

nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra

thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai

thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh

trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế

phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của

khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

  1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi

phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế

chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;

b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy

định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.

Theo như quy định trên, căn cứ vào thời gian quá hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá

nhân để xác định mức xử phạt hành chính theo quy định trên.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm cũng sẽ phải buộc thực hiện biện pháp khắc phục

hậu quả bên cạnh việc bị xử phạt hành chính.

Chú ý, mức xử phạt hành chính theo quy định trên chỉ áp dụng đối với tổ chức vi

phạm.

Trường hợp cá nhân vi phạm thì mức xử phạt hành chính bằng một nửa so với tổ

chức vi phạm.

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì có phải nộp tờ khai thuế không?

hoc ke toan cap toc o thanh hoa Trong trường hợp nào thì không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân?Nếu không nộp tờ khai thuế TNCN thì sẽ

hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Theo Mục 2 Công văn 2393/TCT-DNNCN năm 2021 của Tổng cục thuế đã có nội dung

hướng dẫn như sau:

Về khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập

– Tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá

nhân ngày 22/11/2012 quy định:

“6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng

nộp thuế là cá nhân cư trú

  1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân

sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng

nộp thuế;

…”

– Tại điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị

định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“9.9. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền

lương, tiền công

hoc ke toan cap toc o thanh hoa

  1. a) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu

nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.”

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập

chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập

cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập

cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, tại quý/tháng nào không phải trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì cá

nhân, tổ chức sẽ không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Không trả lương có phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ vào tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần

phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

  1. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải

thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà

nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của

doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có

quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc

năm. Cụ thể như sau:

…hoc ke toan tai thanh hoa

hoc ke toan cap toc o thanh hoa

d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá

nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền

quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương,

tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết

toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu

nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ

thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai

quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

trung tam ke toan tong hop tai thanh hoa

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức

mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình

doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới

có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập

do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ

đã cấp cho người lao động (nếu có).

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả tiền lương thì không phải

khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là thông tin liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Chúc các bạn thành công!

lop ke toan thue o thanh hoa

Nếu bạn có nhu cầu học thêm kế toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

hoc ke toan thuc hanh o thanh hoa

hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Dia chi ke toan thue o Thanh Hoa

Lớp dạy kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

Trung tâm học kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Lop day ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Dia chi dao tao ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Lớp dạy kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan thue o Thanh Hoa

Noi day ke toan uy tin o Thanh Hoa

Lớp dạy kế toán thực hành chất lượng tại Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Địa chỉ kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Dia chi kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Lop day ke toan tong hop o Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán thực hành tốt nhất ở Thanh Hóa

Dia chi kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Dia chi ke toan thuc te o Thanh Hoa

Lop day ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Trung tam hoc ke toan thue o Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán thực hành chất lượng tại Thanh Hóa

Trung tâm học kế toán thuế ở Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo