3 sai sót khi kê khai thuế GTGT và cách xử lý (P1)

Học kế toán thực hành tại thanh hóa

Trong quá trình kê khai thuế GTGT, các bạn thường mắc một số lỗi.

Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn một số lỗi thường gặp, cách khắc phục nó nhé!

Học kế toán thực hành tại thanh hóa Trong quá trình kê khai thuế GTGT, các bạn thường mắc một số lỗi.Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến
Học kế toán thực hành tại thanh hóa

II. Lỗi 1:

Kê khai sai chỉ tiêu [22] – “thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên TK mẫu số 01/GTGT.

  1. Nguyên tắc kê khai:

Tại tờ khai mẫu số 01/GTGT, chỉ tiêu “thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển

sang” (chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu “thuế GTGTcòn được khấu trừ chuyển kỳ sau”

(chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, không thực hiện kê khai chỉ tiêu

[22] theo số liệu tại chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung điều chỉnh kỳ trước liền kề.

Số liệu chênh lệch giữa tờ khai bổ sung điều chỉnh và tờ khai chính thức được xử lý như sau:

+ Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức nếu phát

sinh tăng số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm vào NSNN và tính

tiền chậm nộp phát sinh;

+ Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức nếu phát

sinh giảm số thuế phải nộp trên tờ khai và có số thuế nộp thừa, thì doanh nghiệp được

bù trừ số thuế nộp thừa với số thuế phát sinh phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo;

+ Nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng số thuế còn được khấu trừ thì

số chênh lệch tăng số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [38] trên tờ

khai chính thức kỳ hiện tại.

+ Nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có giảm số thuế còn được khấu trừ thì

số chênh lệch giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [37] trên tờ

khai chính thức kỳ hiện tại.

trung tâm kế toán ở thanh hóa

Học kế toán thực hành tại thanh hóa Trong quá trình kê khai thuế GTGT, các bạn thường mắc một số lỗi.Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến
Học kế toán thực hành tại thanh hóa
  1. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:

+ Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 01/GTGT, kỳ có tờ

khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ

trước liền kề. Các chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay

đổi chỉ tiêu [22].

+ Bước 2:

* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:

Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của tờ khai chính

thức kỳ hiện tại.

Căn cứ vào số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [22] – chỉ tiêu [43] và số liệu chênh lệch

do khai bổ sung để thực hiện kê khai vào chỉ tiêu [37] – Số thuế GTGT khấu trừ điều

chỉnh giảm và chỉ tiêu [38] – Số thuế GTGT khấu trừ điều chỉnh tăng.

* Đối với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên:

+ Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung, doanh nghiệp kê

khai vào chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại số

thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.

+ Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [40] trên tờ khai bổ sung, doanh nghiệp

nộp số thuế tăng thêm vào NSNN và tính tiền chậm nộp phát sinh hoăc bù trừ số thuế

nộp thừa với số thuế phát sinh phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo.

hoc ke toan o thanh hoa

II. Lỗi 2 :

Kê khai sai chỉ tiêu [21] – “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang”

trên tờ khai mẫu số 02/GTGT

  1. Nguyên tắc kê khai:

Tại tờ khai mẫu số 02/GTGT, chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển

sang” (chỉ tiêu [21]), phải bằng chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa

được hoàn chuyển kỳ sau” (chỉ tiêu [32]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

+ Nếu số liệu trên tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng số thuế còn được

khấu trừ thì số thuế chênh lệch tăng phải kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng thuế giá

trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào các kỳ trước” (chỉ tiêu [25]) trên tờ khai

chính thức kỳ hiện tại.

+ Nếu số liệu trên tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có giảm số thuế còn được

khấu trừ thì số thuế chênh lệch giảm phải kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế

giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào các kỳ trước” (chỉ tiêu [27]) trên tờ khai

chính thức kỳ hiện tại.

hoc ke toan thue o thanh hoa

  1. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:

+ Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ có tờ khai sai,

điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền

kề. Các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [21].

+ Bước 2:

* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:

Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27] của tờ khai chính

thức kỳ hiện tại.

Căn cứ số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [21], chỉ tiêu [32] và số thuế điều chỉnh do khai

bổ sung thực hiện kê khai vào chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27].

* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên:

Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [32], Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [25]

hoặc chỉ tiêu [27] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn

được khấu trừ chênh lệch tăng hoặc chênh lệch giảm tương ứng.

Học kế toán thực hành tại thanh hóa Trong quá trình kê khai thuế GTGT, các bạn thường mắc một số lỗi.Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến
Học kế toán thực hành tại thanh hóa

III. Lỗi 3

Kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT (Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự

án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh

doanh cùng kỳ tính thuế) không bằng tổng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu

02/GTGT) có cùng nội dung.

  1. Nguyên tắc kê khai:

“Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với số

thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [40b]) trên

tờ khai mẫu số 01/GTGT tại trụ sở chính phải khớp với “Thuế GTGT HHDV mua vào

dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính

thuế” (chỉ tiêu [28a]) trên các tờ khai mẫu số 02/GTGT cùng kỳ nộp tại các cơ quan

thuế khác nhau.

  1. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai có sai sót theo cách thức

khai bổ sung, điều chỉnh. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai đồng thời tờ khai mẫu

số 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung cho 2 mẫu tờ khai trên cùng

một thời điểm.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách khác phục lỗi thường gặp khi kê khai thuế.

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học thêm kế toán, mời bạn tham khảo khóa học của chúng tôi nhé!

lớp kế toán tổng hợp ở thanh hóa

Học kế toán thực hành tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán thực hành tại thanh hóa

 

Lop dao tao ke toan hang dau o Thanh Hoa

Dia chi dao tao kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Dia chi dao tao y ke toan cap toc o Thanh Hoa

Trung tam ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Địa chỉ đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo